THE GOVERNING BODY OF THE GUAN YU INTERNATIONAL ACADEMY OF MARTIAL ARTS, TAI CHI, KUNG FU & BAGUA

Guan Yu Martial Arts for Tai Chi, Tiger Claw Kung Fu and Bagua in Hertfordshire (Herts)

GRAND MASTERS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF MARTIAL ARTSGRAND MASTER DENG ER QIAN

Guan Yu Martial Arts for Tai Chi, Tiger Claw Kung Fu and Bagua in Hertfordshire (Herts)
Shanghai - China
Yang Style Tai Chi Chuan
Dat Mo StickGRAND MASTER MAO JUN DI

Guan Yu Martial Arts for Tai Chi, Tiger Claw Kung Fu and Bagua in Hertfordshire (Herts)
Shanghai - China
Lung - Hsing (Dragon Palm 64 Palms) Bagua Zhang
Wu Xing (5 Element) Chain Ring Bagua Zhang
Wu Song Bagua Dao (Broadsword)
Dao Chuan -Yuanshi - Taiji
Foo Jow - Tiger Claw Kung FuTONY CHAN

Guan Yu Martial Arts for Tai Chi, Tiger Claw Kung Fu and Bagua in Hertfordshire (Herts)
Hong Kong (UK) - China
Pak Mei & MentorPRESIDENT - MASTER BOB FERMOR

Guan Yu Martial Arts for Tai Chi, Tiger Claw Kung Fu and Bagua in Hertfordshire (Herts)

England

3 X WORLD FORMS (weapons) CHAMPION

Dat Mo Stick
Lung - Hsing (Dragon Palm 64 Palms) Bagua Zhang
Wu Xing (5 Element) Chain Ring Bagua Zhang
Wu Song Bagua Dao (Broadsword)
Dao Chuan -Yuanshi - Taiji
Foo Jow - Tiger Claw Kung Fu
KobudoVICE PRESIDENT - MASTER JOANNE FERMOR

Guan Yu Martial Arts for Tai Chi, Tiger Claw Kung Fu and Bagua in Hertfordshire (Herts)
England

2 X WORLD FORMS (weapons) CHAMPION

Yang Style Tai Chi Chuan
Dat Mo Stick
Lung - Hsing (Dragon Palm 64 Palms) Bagua Zhang
Wu Xing (5 Element) Chain Ring Bagua Zhang
Wu Song Bagua Dao (Broadsword)
Dao Chuan -Yuanshi - Taiji
Qianlong Umfettered Fan
Foo Jow - Tiger Claw Kung Fu
KobudoCHIEF INSTRUCTOR - DAVID WATTS

Guan Yu Martial Arts for Tai Chi, Tiger Claw Kung Fu and Bagua in Hertfordshire (Herts)
England

EUROPEAN FORMS (open-hand) CHAMPION

Yang Style Tai Chi Chuan
Dao Chuan -Yuanshi - Taiji
Foo Jow - Tiger Claw Kung FuSENIOR INSTRUCTOR - BEN FERMOR

Guan Yu Martial Arts for Tai Chi, Tiger Claw Kung Fu and Bagua in Hertfordshire (Herts)
England
Foo Jow - Tiger Claw Kung Fu